Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - KNÍHKUPECTVO  ARCHBOOKS

 1. Údaje o prevádzkovateľovi www. archbooks.sk, ďalej len„predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o. v likvidácií, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, tel. +421232662811, e-mail: info@archbooks.sk, (ďalej len „predávajúci“).

1.2 Fakturačné údaje - VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o. v likvidácií, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro , Vložka číslo : 8895/B, IČO: 313 94 515, DIČ: 2020305551, IČ DPH: SK2020305551,

1.3 Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné:

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o. v likvidácií, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

 1. Cena tovaru

Predávajúci je platcom DPH.

2.1 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH.

2.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

 1. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávaťnasledovne:

 1. prostredníctvom nákupného košíka na www.archbooks.sk,
 2. zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na info@archbooks.sk

3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spoludohodnú.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje ,že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 1. prevodným príkazom zo svojho účtu,
 2. priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
 3. v  prípade prevzatia si tovaru na predajni platba v hotovosti alebo kartou

4.2 Platba je možná v mene EUR.

4.3 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

4.5 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.

4.6 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

4.7 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenkej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke poštou alebo dobierkou.

4.8 Poštovné a balné za tovar hradí objednávateľ podľa uvedenej tabuľky:

 • Do 70 euro                      4,50 € s DPH
 • Nad 70 euro                    zdarma
 • osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku
 • Poštovné do zahraničia sa riadi tarifami Slovenskej pošty.

4.9 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.10 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

4.11 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list..

4.12 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho  v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy.

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu  služby.

5.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm.i).

5.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh  predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
 2. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 

 1. Reklamácie a záručné podmienky

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom,  poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!

6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie na www.archbooks.sk - reklamačný formulár.

6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

6.7. POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:

- Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku, alebo doručí  osobne na predajnu ARCHBOOKS.

- V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu , koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Adresa pre zasielanie reklamácií:

VYDAVATEĽSTVO  EUROSTAV, spol. s r.o. v likvidácií

821 03 Bratislava

Seberíniho 1821 03 Bratislava

Seberíniho 1

VYDAVATEĽSTVO  EUROSTAV, spol. s r.o. v likvidácií


 

Sídlo spoločnosti:

VYDAVATEĽSTVO  EUROSTAV, spol. s r.o. v likvidácií

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

 

6.8 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

6.9 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie tovaru kupujúcemu po výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

6.10 Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/mail/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej  sťažnosti.

7.Ochrana osobných údajov

7.1 Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov sa riadia aktuálne platnou európskou a slovenskou legislatívou, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj osobitnými zákonmi upravujúcimi oblasť osobných údajov.

7.2 Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, 

7.3 Registrácia na internetovom obchode www.eurostav.sk je možná len so súhlasom dotknutej osoby. Realizovanie marketingových aktivít a zasielanie informácií o novinkách a akciových ponukách pre našich zákazníkov je možné na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

7.4 Kupujúci ma právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

7.5 Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a bude ich spracúvať v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 6 – 11 zákona o ochrane osobných údajov.

7.6  Prevádzkovateľ rešpektuje práva dotknutých osôb. Kupujúci (dotknutá osoba) má tieto práva:

 •  - právo na informácie o spracúvaní osobných údajov
 •  - právo na potvrdenie o tom, že predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom má právo získať prístup k jej osobným údajom.
 •  - právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. 
 •  - právo na vymazanie
 •  - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 •  - právo na prenos osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.


7.7 Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

 •  - osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 •  - dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 •  - ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 •  - dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 •  - dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 •  - osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 •  - osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.


7.8 Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané. 


7.9 Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 •  - na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 •  - na splnenie zákonnej povinnosti,
 •  - na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 •  - z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 •  - na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,

na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


7.10 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 •  - dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 •  - spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 •  - prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 •  - dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


7.11 Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 •  - len so súhlasom dotknutej osoby,
 •  - na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 •  - na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 •  - z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.


7.12 Ako kupujúci uplatní svoje právo

1/ písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

7.13 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7.14 Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

7.15 Ak kupujúci už nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7.16 Žiadosť kupujúceho o uplatnenie svojich práv vybaví predávajúci bezplatne.)

7.17 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 7.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 

8. Záverečné ustanovenia

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva :

Slovenská obchodná inšpekcia,

poštový priečinok 29,

Prievozská 32,

827 99 Bratislava

 

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

Tel. č. 02/5827217

     http: //www.soi.sk

     http: //www.soi.sk/podavanie-podnetov –staznosti-navrhov a ziadosti-soi

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platen od 25.10. 2016 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky.

 

V Bratislave, dňa 25. 10. 2016

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku stiahnete tu.
Reklamačný protokol stiahnete tu.


Členstvo v ARCHBOOKS klube

Zriaďovateľom ARCHBOOKS klubu je Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s.r.o. v likvidácií so sídlom Seberíniho 1, 82103 Bratislava.

1. Podmienky členstva

Podmienky členstva vydala spoločnosť Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s.r.o. v likvidácií so sídlom Seberíniho 1, 82103 Bratislava, pre svoj vernostný program ARCHBOOKS Klub a platia pre všetkých členov ARCHBOOKS Klubu od 1. 10. 2018. Platnosť členstva a všetky ďalej uvádzané podmienky sa vzťahujú na kamenné kníhkupectvo ARCHBOOKS na území Slovenskej republiky a e-shop archbooks.sk.

2. Vznik a zánik členstva, ochrana osobných údajov

Členom ARCHBOOKS Klubu sa zákazník stáva, keď vyplní a odošle registračný formulár na webovej stránke www.archbooks.sk alebo priamo v kníhkupectve ARCHBOOKS. Zákazníkovi sa  pridelí ID člena klubu.

Vyplnením a odoslaním registračného formulára, zákazník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami kníhkupectva ARCHBOOKS a s Podmienkami ARCHBOOKS klubu a zároveň prehlasuje, že bol s týmito dokumentmi oboznámený. Všeobecne obchodné podmienky ARCHBOOKS a Podmienky ARCHBOOKS klubu sú zverejnené na stránke kníhkupectva www.archbooks.sk .

Registráciou prostredníctvom registračného formulára zákazník potvrdzuje, že sa stáva členom ARCHBOOKS klubu na základe slobodnej vôle, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami a dáva dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.

Bližšie údaje o ochrane osobných údajov, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti  Ochrana osobných údajov .

Členstvo vzniká odo dňa registrácie zákazníka a o jeho zániku rozhodne Kníhkupectvo ARCHBOOKS, Námestie Slobody 19, 81106 Bratislava , alebo o zánik členstva zákazník požiada na e-mailovej adrese  info@archbooks.sk

3. Platnosť členstva v klube

Platnosť členstva v Klube ARCHBOOKS a všetky ďalej uvedené podmienky sa vzťahujú iba k predajni ARCHBOOKS so sídlom Námestie Slobody 19 v Bratislave a platia len pre zákazníkov na území Slovenskej republiky.

Bez členstva v klube NIE JE MOŽNÉ zľavu poskytnúť a tiež nie je možné body načítať dodatočne.


Člen automaticky získava výhody plynúce z členstva v klube iba pri dodržaní nižšie uvedených pravidiel klubu.

4. Výhody členstva

Člen klubu po registrácii získava 5 % zľavu na prvý nákup po registrácii. Za každé 1 euro zaplatené za uskutočnený nákup priamo v predajni ARCHBOOKS alebo cez e-shop www.archbooks.sk získava člen Klubu 1 bod. Členovi sa započítavajú body za každý uskutočnený nákup. Pri dosiahnutí stanovenej výšky bodov = 200 bodov člen klubu získava 10 % zľavu na 1 nákup v predajni ARCHBOOKS s platnosťou 1 mesiac po dosiahnutí tejto hodnoty bodov.

O pripísaní bodov príde členovi klubu e-mailová notifikácia. V prípade využitia 10 % zľavy na nákup po dosiahnutí 200 bodov mu príde e-mailová notifikácia o uplatnení zľavy 10 % t.j. odpísaní 200 bodov z vernostného konta.

5. Ďalšie ustanovenia

V prípade otázok či reklamácií má zákazník, člen aj nečlen ARCHBOOKS klubu, k dispozícii kontakt info@archbooks.sk . Člen súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa ponuky a akcií kamenného kníhkupectva a internetového kníhkupectva archbooks.sk. Spoločnosť Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obchodné podmienky vernostného programu, program nahradiť či zrušiť, o čom však bude členov klubu informovať min. 10 dní pred uskutočnením zmien alebo pred zrušením Klubu. Tieto podmienky platia do odvolania alebo do nahradenia novými podmienkami, zverejnenými na stránke archbooks.sk.


V Bratislave 15. 10 .2018

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s.r.o. v likvidácií

Seberíniho 1

82103 Bratislava.